Terug naar overzicht

1. Organisatie

1.1 Dit reglement omvat de modaliteiten van de Valentijnswedstrijd die verder beschreven wordt in dit reglement en georganiseerd wordt door IT PRO nv, met zetel Noorderlaan 79/4, 2030 Antwerpen.

1.2 Wie deelneemt aan deze wedstrijd verklaart zich akkoord met het volledige reglement en met elke beslissing die gekoppeld is aan deze wedstrijd.

1.3 IT PRO nv is gerechtigd dit reglement te wijzigen voor niet-essentiële bepalingen.

1.4 Bij overmacht of om het even welke andere omstandigheid buiten zijn controle om, behoudt IT PRO nv zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan uit te stellen, in te korten of te beëindigen alsook om de regels, de prijzen en de informatie met betrekking tot de wedstrijd uit te stellen, in te korten of te annuleren.

1.5 De in artikel 1.3 en 1.4 bedoelde wijzigingen worden vermeld op de website en worden van kracht na kennisgeving aan de deelnemer via het opgegeven e-mailadres. De kennisgeving van de wijziging gebeurt tegelijk aan alle geregistreerde deelnemers.

2. Deelnamevoorwaarden

2.1 De wedstrijd van IT PRO nv is toegankelijk voor iedereen die niet rechtstreeks en persoonlijk verbonden is aan de organisatie van deze wedstrijd.

2.2 Wanneer een deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dan dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of voogd te beschikken. Deze goedkeuring wordt op verzoek van de organisatoren voorgelegd.

2.3 Deelname aan de wedstrijd kan alleen maar wanneer men een Mac, iPad, iPhone of Apple Watch aangekocht heeft gedurende de periode: 7 februari t.e.m. 13 februari 2019. Het bewijs van aankoop wordt aangeduid via het wedstrijdformulier waar gevraagd worden om het nummer van de factuur in te vullen.

2.4 Zullen enkel beschouwd worden als geldig: de deelnames waarop een correcte factuur code en een correct bestaand e-mailadres, en voornaam werden ingegeven.

3. Wedstrijd

3.1 De wedstrijd start op donderdag 7 februari 2019 om 10:00 uur en loopt tot en met woensdag 13 februari 2019 om 23:59 uur.

3.2 Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via switch.be/valentijn. Om deel te nemen, moeten de deelnemers een antwoord geven op een hoofdvraag en een schiftingsvraag en het factuurnummer van de aankoop van de MacBook Pro invullen.

3.3 De hoofdvraag luidt: “In welke kastgroottes is de Apple Watch Series 4 verkrijgbaar volgens Apple op hun website apple.be ? Geef de antwoorden door in milimeter.”

De schiftingsvraag luidt:

 "Hoeveel mensen hebben deelgenomen aan de actie tussen 7/02/2019 om 10u t.e.m. 13/02/2019 om 23u59”

3.4 Elke vastgestelde fraude of poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.

4. Vaststelling winnaars en prijzen

4.1 De 4 deelnemers die het correcte antwoord geven op de hoofdvraag én die het correcte antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen, winnen de volgende prijs: 

Een 5-daags VIP-arrangement voor 2 personen in halfpension naar het Marmotta Alpin Hotel in Oostenrijk (twv € 1300).  De winnaars hebben ook recht op:

  • Een namiddag privé-gebruik van de sauna met een fles bubbels
  • Massage voor 2 personen
  • Een fles bubbels op de kamer
  • Een romantische rit met een paardenkoets door de bergen
  • Een paar trendy oorringen van Victoria

4.2 In het geval van een ex-aequo, wordt gekeken naar het tijdstip van de inzending. De deelnemer die zijn of haar inzending eerder heeft verstuurd, wint van de deelnemer met hetzelfde antwoord dat later is verstuurd.

4.3 Een deelnemer die al een prijs heeft gewonnen, kan geen tweede keer winnen.

4.4 De namen van de winnaars worden op donderdag 14 februari bekendgemaakt op de Facebookpagina van Switch https://www.facebook.com/switchAPR/ en via het opgegeven e-mail adres dat ingevuld werd op het wedstrijdformulier. In deze mail zal gevraagd worden om verdere contactgegevens door te geven, zodat de marketingafdeling van Switch contact kan opnemen met de winnaars om duidelijk te maken hoe de cadeaubon voor het arrangement opgehaald kan worden.

4.5 De uitslagen van de wedstrijd zijn bindend en onherroepelijk. Ze kunnen niet worden aangevochten door de deelnemers. Over de uitslagen van de wedstrijden kan niet worden gecorrespondeerd (brieven, mails of telefoongesprekken). Trekkingen en bekendmakingen van winnaar zijn definitief.

4.6 De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Ze kunnen uitsluitend worden toegekend aan de winnaars.

4.7 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere producten of diensten.

4.8 IT PRO nv kan – op elk moment – een prijs wijzigen om productionele of inhoudelijke redenen. IT PRO nv behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van minimaal gelijke waarde uit te keren, indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is of niet meer kan worden uitgekeerd.

4.11 In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt IT PRO nv zich uitdrukkelijk het recht voor om een prijs terug te vorderen, ook als de fraude, het misbruik of de onregelmatigheid wordt vastgesteld nadat de prijs (onterecht) werd toegekend.

4.12 In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt IT PRO nv zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden gedurende een bepaalde periode uit te sluiten.

5. Persoonsgegevens

De deelnemer erkent en aanvaardt door zijn/haar deelname aan deze wedstrijd dat zijn/haar persoonsgegevens door het IT PRO nv worden opgenomen en bewaard in een elektronisch bestand, om alzo de organisatie en het goede verloop van de wedstrijd te verzekeren. De bepalingen zoals uiteengezet in dit reglement worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de krachtlijnen van de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Eventuele vragen tot verbetering of inzage van gegevens kunnen gericht worden aan het adres vermeld in artikel 1.1 van dit reglement.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Druk-, spel-, zet-, elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege IT PRO nv.

6.2 Bij technische problemen bij het invullen van het antwoordformulier, kan de deelnemer terecht op het e-mailadres contact@switch.be IT PRO nv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het continue en ononderbroken verloop van de wedstrijd kunnen verhinderen.

6.3 IT PRO nv kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadigingen of verlies van de prijs tijdens verzending. Evenmin kan IT PRO nv aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in het ontvangen van de prijs.

6.4 IT PRO nv is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van één van de prijzen en/of deelname aan de wedstrijd.

6.5 Indien IT PRO nv genoodzaakt is de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan IT PRO nv hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.